Ligestilling

Alle mennesker – uanset køn – skal have lige muligheder for at deltage i samfundet, udfolde sig frit og realisere sit potentiale. Det er kernevisionen i ligestilling, der er en forudsætning for bæredygtig udvikling (FN’s verdensmål 5).

Vi har – fortsat – lang vej til et ligestillet samfund. I EU har vi fx kun opnået samlet 67.9 ud af 100 point i det officielle ligestillingsindeks, der viser, hvor langt EU og dets medlemsstater er fra at opnå et ligestillet samfund. Vi står derfor overfor et stort arbejde med bl.a. at få udlignet løngabet mellem kønnene, hvilket i høj grad skyldes, at kvinder varetager langt størstedelen af det ulønnede arbejde i hjemmet.

I de nordiske lande har vi bl.a. i kraft af den store andel af kvinder på arbejdsmarkedet, opnået status som et af de mest ligestillede steder i verden. Men denne status – og den høje grad af formel ligestilling i Norden – giver ofte anledning til misforståelsen om, at kønnene reelt har lige muligheder. Det er desværre ikke tilfældet. Forskning viser, at køn på mange måder betinger vores liv på det personlige plan såvel som på politisk plan. I Norden har vi for eksempel et udpræget kønsopdelt arbejdsmarked, hvilket indebærer at 46 % af kvinder i Norden er beskæftiget i sundheds-, uddannelse- og plejesektoren. Mænd er generelt beskæftiget i mere højtlønnede jobs, hvilket skaber et massivt løngab mellem mænd og kvinder. Dertil kommer at kvinder i Norden fortsat udfører det ulønnede arbejde i hjemmet, mens barselsorloven også har en ulige fordeling mellem mænd og kvinder. Også når det kommer til kønsbaseret chikane og vold, er vi i Norden udfordret, ligesom vi ser en overrepræsentation af mænd i kriminalitets- og selvmordsstatistikker.

Disse udfordringer er ikke blot et politisk og juridisk anliggende. De kønsmæssige uligheder er integrerede i vores hverdagsliv – i sociale, kulturelle og historiske kønsnormer. Flere studier dokumenterer, hvordan forestillinger om maskulinitet og femininitet kobles til de biologiske køn ’mand’ og ’kvinde’ på ufleksible måder, der skaber undertrykkende mekanismer og begrænser individers frie udfoldelse. Med i ligningen af faktorer, der kan medføre strukturel ulighed, hører også seksualitet, etnicitet, socioøkonomisk status, religion, ’ability’, sprog og geografi etc. Alle disse markører kan i kombination med køn – og med hinanden – betyde, at nogle mennesker møder undertrykkelse i mere en én forstand. Dette fænomen dækker begrebet intersektionalitet over.

Hvad kan vi?

NORION har en dyb og tværfaglig forståelse af køn, ligestilling og intersektionalitet. Med vores kompetencer inden for kultur- og samfundsanalyse, inddragelsesprocesser, policy, kommunikation og bæredygtig udvikling, arbejder vi med at fremme ligestilling gennem konkrete projektaktiviteter, litteraturstudier og analyser samt rådgivning på policy-niveau.

Vi gør brug af metoder, der sikrer rekruttering, inddragelse, samarbejde med ligestillings-organisationer og empowerment af marginaliserende grupper, fx minoritetsetniske kvinder. Vi fordyber os i den eksisterende forskning inden for køn, ligestilling og intersektionalitet – og producerer både kvalitativ og kvantitativ empiri på højt niveau. Endeligt omsætter vi data og viden til rapporter, modtagerrettede anbefalinger, policy briefs og inspirationsoplæg, der skubber til konkrete og strukturelle forandringer.

Hvad har vi lavet? 

    • Vi har på vegne af Nordisk Ministerråd gennemført en større undersøgelse af, hvordan kønsmæssige aspekter indvirker på den nationale klimapolitik i de fem nordiske lande. Vi har identificeret viden – og mangel på samme – om både den formelle og faktiske repræsentation af kvinder i udviklingen og implementeringen af klimapolitik, og undersøgt hvordan de fem landes klimapolitik påvirker køn og ligestilling i Norden. I projektet har vi gennemført et omfattende litteraturstudie om forbindelser mellem køn og klima i Norden, interviewet Gender Focal Points på tværs af nordiske myndigheder, og samlet ligestillings-organisationer, -aktivister og -eksperter fra Sverige, Island, Danmark, Finland og Norge i en fokusgruppe. Vi har ligeledes gennemført fokusgrupper med forskere og praktikere i de klimatunge sektorer; energi, transport/mobilitet, byggeri og fødevare/landbrug. Litteraturstudie og interviewaktiviteter har vi suppleret af en online spørgeskemaundersøgelse blandt de nordiske klima-ministerier mhp. at vurdere, hvorvidt hensyn til køn og ligestilling er integreret i de nationale klimahandlingsplaner. Projektet munder ud i en rapport samt en policy brief med anbefalinger, der skal styrke grundlaget for at gender mainstreame klimapolitik i Norden. Undersøgelsens resultater bliver præsenteret og debatteret på klimatopmødet, COP26, i Glasgow i november 2021.
    • NORION har arrangeret og moderet en panelsamtale på Klimafolkemødet 2021 under overskriftet ”Ligestillingen i den grønne omstilling”. Panelsamtalen samlede tre eksperter fra forskellige generationer og professionelle baggrunde om en nysgerrig samtale om ligestilling, kønsrepræsentation og -normer i et kriseramt samfund, der kalder på bæredygtig strukturel forandring.
    • NORION laver rådgivningsarbejde for foreningen I Tråd med Verden (ITMV), hvis socialøkonomiske tekstilværksteder skaber øget beskæftigelse og livskvalitet blandt kvinder, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. I projektet ’Bæredygtigt Fællesskab’ hjælper Norion med at kvalificere, evaluere og kapacitetsopbygge ITMV’s aktiviteter, som i projektet bl.a. indebærer afholdelse af ugentlige værkstedssaloner og bæredygtighedsdage.

Hvem skal du have fat på?

Hvis du vil høre vide mere om NORIONs arbejde med ligestilling, så tøv ikke med at kontakte etnolog, Katrine Weber 

M

Vores samarbejdspartner siger…

“DIEH faciliterer vi sammen med NORION projektet ”Partnerskab om Bæredygtig Fiskeri”, hvor vi samler danske aktører fra fiskeribranchen med meget forskellige interesser for at indgå i konstruktiv dialog og skabe samarbejde om bæredygtighedsudfordringer på tværs. Vi sætter stor pris på vores samarbejde med NORION; det er altid lærerigt, konstruktivt og sjovt. Sammen står vi stærkere i forhold til at skabe fremgang for bæredygtig forandring i denne sektor.”

Janine Dortmundt

Project Manager, Dansk Initiativ for Etisk Handel

“Vi sætter enormt stor pris på vores samarbejde med NORION. Et både berigende og meningsfyldt samarbejde, som oprindeligt udspringer af projektet Grøn Cirkulær Omstilling.

Med en enorm faglighed og ekspertise indenfor bæredygtig omstilling, herunder en solid forretningsforståelse, formår NORION at tilsikre, at vores ambitioner om meningsfuld vækst omsættes til konkrete tiltag og initiativer i det daglige, til gavn for både miljøet og de mennesker, vi omgiver os med.

Thomas Trads Hansen

Direktør, Aluproff

“HORESTA med samarbejdspartnere kørte et madspildsprojekt, som NORION stod for. NORION gjorde et fantastisk stykke arbejde i forhold til ansøgning, gennemførelse af antropologiske studier i køkkener, udarbejdelse af målrettet kommunikationsmateriale og efterfølgende evaluering af projektet. Det gjorde det nemt for os at holde fokus på budskaber og indhold frem for en masse administrativt arbejde.”

Mikal Holt Jensen

Miljøchef, HORESTA

Vi havde i længere tid gået med en vision om at få vores rengøringsservice Svanemærket, og derfor kontaktede vi i 2018 NORION, som hjalp os gennem processen, stod for kontakten til Miljømærkning Danmark og fik sat vores miljøarbejde i system. De indsamlede dokumentationen til brug for svanemærkeansøgningen og hjalp os desuden med at optimere rengøringen på en række miljøparametre […]. Vi følte os i trygge hænder og kan på det varmeste anbefale NORION til at facilitere en miljømærkningsproces.

Martin Lorck

Direktør, Relianz Facility Management

NORION har været en vigtig sparrings-partner for Stop Spild Af Mad både i faglige spørgsmål om madspildsdagsordenen, i projektledelse og fundraising, samt ikke mindst i udviklingen af foreningens bæredygtige forretningsmodeller, erhvervspartnerskaber og varigt samarbejde med fødevaresektoren.”

Selina Juul

Stifter og Bestyrelsesformand, Stop Spild Af Mad

Vi har nydt godt af vores strategiske samarbejde med NORION, der har været dygtige til at strukturere store projekter, så at de fremstår logiske og gennemførlige. Vi har altid opfattet medarbejderne i NORION som lydhøre og samarbejdsorienterede og de har altid reageret hurtigt hurtigt på muligheder og med en stor fleksibilitet. Vi har således kun ros til overs for NORION og deres medarbejdere!”

Peter Blach

Projektchef, Ocean Plastic Forum og Maskinmestrenes Forening

Udvalgte nyheder

Læs om vores seneste projekter under Nyheder eller følg med på LinkedIn

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG – SKAL DIN VIRKSOMHED OGSÅ BLIVE KLOGERE PÅ BEGREBET?

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) og er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at rapportere indenfor de tre aspekter og dermed give et mere nuanceret billede af virksomheden på andre bundlinjer end blot den økonomiske....

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

INVITATION: FØLG FISKENS VEJ – FRA HAVET TIL BRUGERENS TALLERKEN

Kom til konferencen 'Et Hav I Balance' d. 26. oktober og deltag i debatten om, hvordan vi får flere og bedre udbud og indkøb af bæredygtig fisk i det offentlige. På dagen kan du bl.a. lære om nye værktøjer til indkøb af bæredygtig fisk og udveksle erfaringer og ideer...

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

INVITATION TIL SAMARBEJDE OM SMV:GRØN OG SMV:DIGITAL

Har din virksomhed et ønske om at accelerere jeres bæredygtighedsarbejde? I så fald inviterer Norion Consult til i fællesskab at udforske mulighederne i de to offentlige puljer SMV:GRØN 2.0 og SMV:DIGITAL. Puljerne tilbyder forskellige muligheder for finansiering af...

Samarbejdspartnere og kunder